Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 13/9- 17/9/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa từ ngày 23/8 - 27/8/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...