Kết quả đạt được

Liên kết website

Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả các sách quản lý chất lượng và kiểm chuẩn xét nghiệm
Ngày đăng: 18/10/2021   |  
        

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM tại văn bản số 8458/SYT-QLD ngày 23/12/2013 về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả đối với các sách chuyên đề quản lý chất lượng và kiểm chuẩn xét nghiệm của ngành y tế TP.HCM do Nhà Xuất bản Y học – Bộ Y tế xuất bản.

Căn cứ Luật Sở hữu Trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Nghị định, Thông tư có liên quan. Trong thời gian qua, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM nhận thấy có nhiều tài liệu sao chép nhiều nội dung trong các quyển sách của Trung tâm đã được Cục Bản quyền Tác giả cấp bảo hộ quyền sở hữu và quyền tác giả, chi tiết như sau:

 

Nhằm tránh các vấn đề pháp lý có liên quan đến sở hữu trí tuệ, kính mong Quý cơ quan, đơn vị không sử dụng các tài liệu sao chép, hoặc sao chép từ các sách trên của Trung tâm dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng. 

 Khoa Thông tin Đào tạo