Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 15189 từ ngày 20/9 - 24/9/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 13/9- 17/9/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...