Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 15/11- 19/11/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 08/11 - 12/11/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...