Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông tư Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
Ngày đăng: 29/01/2021   |  
        

 

Nguồn nhân lực quyết định chất lượng mọi dịch vụ y tế, đặc biệt với ngành y tế với đối tượng phục vụ là sức khỏe con người. Do vậy cán bộ y tế phải luôn được đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thực hiện một số điều của luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 22/2013/TT-BYT  ngày 09 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn đào tào liên tục cán bộ y tế. Đến nay hầu hết các Sở Y tế ở tỉnh/ thành phố đã có các cơ quan làm nhiệm vụ đào tạo liên tục được triển khai mạnh mẽ nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cũng chính vì sự quan trong của việc đào tạo liên tục, Ngày 28/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế nhằm hướng đến sự hoàn thiện và nâng cao hơn về chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cũng như hệ thống đào tạo trong ngành.

Thông tư 26/2020/TT-BYT không hoàn toàn bãi bỏ mà bổ sung, sửa đổi Thông tư 22/2013/TT-BYT, vì vậy để có thể dễ theo dõi và thuận tiện, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 01/VBHN-BYT ngày 13/01/2021 Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế nhằm hợp nhất 2 Thông tư lại với nhau.

Một số thay đổi, bổ sung và bãi bỏ như sau:

Ø Bổ sung Khoản 2 Điều 2:

o  Các khóa đào tạo để cấp văn bằng trong lĩnh vực sức khỏe;

o  Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, trừ đào tạo liên tục về dược lâm sàng quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020;

o  Các khóa theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý,

Ø Bãi bỏ Khoản 5 Điều 6, bổ sung Khoản 6 Điều 6:

o  Việc quy đổi thời gian đào tạo liên tục quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này do Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục quyết định theo nguyên tắc căn cứ vào chương trình, thời lượng, nội dung chuyên môn trong đào tạo liên tục và các quy định hiện hành;

Ø Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

o  Yêu cầu đối với chương trình, tài liệu đào tạo liên tục

-   Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục do cơ sở đào tạo liên tục xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

o  Yêu cầu đối với chương trình đào tạo liên tục:

-   Chương trình đào tạo liên tục xây dựng theo hướng dẫn tại Mục A Phụ lục số 01 bàn hành kèm theo Thông tư;

-   Chương trình phải được rà soát, cập nhật liên tục;

-   Đối với chương trình đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được giao cho cơ sở đào tạo liên tục hoặc phù hợp với trình độ đào tạo các ngành, chuyên ngành đã được phép đào tạo của cơ sở giáo dục,

o  Yêu cầu đối với tài liệu:

-   Phải được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo liên tục đã được cơ sở đào tạo liên tục ban hành;

-   Xây dưng theo hướng dẫn tại Mục B Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư;

-   Phải được rà soát, cập nhật liên tục,

o  Quy trình xây dựng chương trình và tài liệu:

-   Xác định nhu cầu, nội dung đào tạo;

-   Thành lập Ban soạn thảo chương trình và tài liệu đào tạo liên tục;

-   Tổ chức xây dựng chương trình và tài liệu;

-   Thẩm định chương trình và tài liệu;

-   Ban hành chương trình và tài liệu;

o  Cơ sở đào tạo liên tục được sử dụng các chương trình, tài liệu của cơ sở đào tạo liên tục khác đã ban hành sau khi được cơ sở đó đồng ý bằng văn bản.

Ø Bãi bỏ điều 8

Ø Sửa đổi, bổ sung Điều 9:

o  Thứ nhất, có kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 24 tháng liên tục đến thời điểm giảng dạy phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; trình độ chuyên môn của người giảng dạy không được thấp hơn trình độ của học viên tham gia khóa đào tạo;

o  Thứ hai, giảng viên đào tạo thực hành lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chương trình, đối tượng đào tạo liên tục;

o  Thứ ba, giảng viên đào tạo liên tục phải được đào tạo về phương pháp dạy – học y học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với giảng viên đào tạo thực hành lâm sàng phải được bồi dưỡng về phương pháp dạy – học lâm sàng theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ,

Ø Bãi bỏ các Điều 10,11 và 12

Ø Sửa đổi, bổ sung Điều 13:

o  Triển khai đào tạo liên tục:

-   Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm theo quy định và công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ sở mình trước khi tổ chức

o  Các thông tin công khai trên trang thông tin về  đào tạo liên tục:

-   Chương trình của từng khóa học;

-   Danh sách Giảng viên – Trợ giảng của từng khóa;

-   Danh sách người học được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận của từng khóa,

o  Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, cơ sở đào tạo liên tục có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế, đồng thời báo cáo về Sở Y tế các tỉnh/ thành trực thuộc

Ø Sửa đổi, bổ sung Điều 14, 15 và bãi bỏ Điều 17, 19.

Trên đây là tất cả những điều đã tóm lượt về sự sửa đổi bổ sung của 2 Thông tư. Để biết thêm chi tiết và tìm hiểu rõ hơn có thể xem tại file đính kèm của bài viết ./.

Đông Hà

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác