Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2020 (24/09/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 14/12 - 18/12/2020 (09/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...